Giỏ hàng

Thí nghiệm thú vị nam châm với mạt sắt - Sức mạnh từ trường của nam châm vĩnh cửu

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=R0F624J1un8&ab_channel=%C4%90%E1%BB%97ThanhTr%E1%BB%8Dng

Từ khóa